Wilsverklaring inzake euthanasie

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren die voldoet aan de voorwaarden vastgelegd in de van kracht zijnde wetgeving .

Deze voornoemde verklaring kan op elk moment worden opgesteld en herzien of ingetrokken. Ze is echter enkel geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van de verklaring en wordt uitsluitend geregistreerd in de databank van de FOD Volksgezondheid.

Bevoegde gemeentedienst
Bevolking
Reglementatie

Wet van 28 mei 2002, KB van 2 april 2003 en KB van 27 april 2007

Vereiste documenten

De burger kan het papieren formulier van de aangifte verkrijgen aan het loket van de dienst bevolking of het onderstaande document downloaden.